Back to Top

NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC BỀN VỮNG NĂM 2018

Trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế bền vững không chỉ còn là dựa vào yếu tố vật liệu mà ngay nay khái niệm này đã được mở rộng ra hơn rất nhiều. Những dự án thiết kế có tính sáng tạo đáng kinh ngạc này là chính những công trình bền vững mà thế giới mong đợi trong năm 2018.